برای ر اه یافتن به دل هرکس باید از چیزی سخن گفت که نزد او عزیزتر است