دیده دریاکنم و صبر به صحرا فکنم

و اندرون این کار دل خویش به دریافکنم

 

از دل تنگ گنهکار برارم آهی

کتش اندر گنه آدم وحوا فکند